logo    obchod pre kreatívne hobby  extras-shop   

Úvod »Leptanie skla a pomôcky» VITROLEPT B - tekutý leptací prostriedok na sklo,40g


        

VITROLEPT B - tekutý leptací prostriedok na sklo,40g

VITROLEPT B - tekutý leptací prostriedok na sklo,40g

 

naša cena bez DPH : 4,96 € (149,37 Sk)
naša cena s DPH (20 %):
5,95 € (179,25 Sk)

do košíka:
  ks  
Tekutý prostriedok pre leptanie sklenených povrchov.

Na čisté a odmastené sklo nanesieme leptacia prostriedok a necháme niekoľko minút pôsobiť. Potom dobre opláchneme vodou.

Leptací voda sa predáva v sade, ktorá obsahuje:

    leptací prostriedok
    rukavice pre ochranu rúk

Pomocou tohto prípravku môžeme leptať

    poháre
    glazovanú keramiku
    porcelán
    farebné sklá
    okenné sklo
    nie je vhodné pre leptanie varného skla

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo
Obsahuje hydrofluoridu amónny.

Všeobecné pokyny pri práci:
Je potrebné rešpektovať všeobecné pravidlá pre manipuláciu s chemikáliami. Nejesť, nepiť, nefajčiť počas manipulácie s liekom. Po skončení práce si dôkladne umyte ruky. Zabrániť kontaktu s pokožkou, odstrániť kontaminovaný odev. Používať pracovné rukavice a na oči ochranné okuliare alebo štít. Pracujte v dobre vetranej miestnosti.

Výstražné upozornenie
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia bezpečnostné upozornenie:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte plyn / pary.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare.
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (Tel: 224919293, 224915402).
P405 Uchovávajte uzamknuté.
Likvidácia: nepoužitý výrobok alebo obal so zbytkami odovzdať v zberni nebezpečného odpadu! Úplne vyprázdnený obal odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.

Dodávateľ: KREATIV colour Třebíč, s.r.o. U Obůrky 953/7, 674 01, Trebišov - Podklášteří, IČO: 57537224. www.barvyartemiss.cz. Tel. 732498206. Krajina pôvodu: ČR Minimálna doba použitia: 60 mesiacov od dátumu výroby. Dátum výroby je uvedený na štítku.
YjUxNWQwMD