logo    obchod pre kreatívne hobby  extras-shop   

Úvod »Leptanie skla a pomôcky» VITROLEPT A - leptací krém na sklo, 40g


        

VITROLEPT A - leptací krém na sklo, 40g

VITROLEPT A - leptací krém na sklo, 40g

 

naša cena bez DPH : 4,96 € (149,37 Sk)
naša cena s DPH (20 %):
5,95 € (179,25 Sk)

do košíka:
  ks  
Vitrolept A - krémovitý prostriedok pre leptanie sklenených povrchov. Súčasť balenie obsahuje drevenú špachtľu a gumové rukavice.

Na čisté a odmastené sklo nanesieme špachtľou leptacia krém a necháme niekoľko minút pôsobiť (podľa požiadavky na hĺbku leptanie). Potom krém zotrieme späť do fľaštičky a ihneď opláchneme vodou. Krém má zelenú farbu, nemá vplyv na predvolené odtieň - vyleptaný povrch je vždy bezfarebný - Zamrazený.Všeobecné pokyny pri práci:
Je potrebné rešpektovať všeobecné pravidlá pre manipuláciu s chemikáliami. Nejesť, nepiť, nefajčiť počas manipulácie s liekom. Po skončení práce si dôkladne umyte ruky. Zabrániť kontaktu s pokožkou, odstrániť kontaminovaný odev. Používať pracovné rukavice a na oči ochranné okuliare alebo štít. Pracujte v dobre vetranej miestnosti.

Výstražné upozornenie
H302 Škodlivý po požití.
H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia bezpečnostné upozornenie:
P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P260 Nevdychujte plyn / pary.
P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky a tvár.
P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite.
P280 Noste ochranné rukavice / ochranný odev / ochranné okuliare.
P301 + P330 + P331 PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.
P303 + P361 + P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite pokožku vodou / osprchujte. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a ak je možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM (Tel: 224919293, 224915402).
P405 Uchovávajte uzamknuté.
Likvidácia: nepoužitý výrobok alebo obal so zbytkami odovzdať v zberni nebezpečného odpadu! Úplne vyprázdnený obal odložiť do nádob na zber komunálneho odpadu.
OTRjNWE4OG